tr?id=481253120167201&ev=PageView&noscript=1

Polityka Prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ
POLITYKA COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO EDUGALERIA.PL

§ 1.
Postanowienia ogólne

1.    Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie ochrony danych osobowych związane z korzystaniem z Sklepu internetowego edugaleria.pl (dalej jako „Sklep internetowy”).

2.    Rozdział „Polityka Cookies” dotyczy wszystkich korzystających z Sklepu internetowego, a rozdział „Dane Osobowe” dotyczy wyłącznie osób, które zapisały się na świadczenie im Usług.

3.    Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) stanowi część „Regulaminu sklepu internetowego edugaleria.pl dla klienta detalicznego” („Regulamin”, „Sklep internetowy”).

4.    Polityka Prywatności określa zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Sklepu internetowego w oparciu o przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej:„RODO”).

§ 2.
I.    Dane osobowe

1.    Administratorem podanych danych jest Polanglo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 20, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000089904, NIP: 527-20-76-913, Regon: 012862590, kapitał zakładowy:1.500.000 zł („Polanglo”).

2.    Kontakt z administratorem danych jest możliwy pisemnie na adres e-mail: iod@polanglo.pl, lub pod nr telefonu 22 53 51 742.

3.    W związku z korzystaniem przez Klienta ze sklepu internetowego edugaleria.pl Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień / świadczenia usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze sklepu internetowego.

4.    Polanglo poprzez Sklep internetowy edugaleria.pl zbiera następujące dane osobowe:

a.    adres e-mail;

b.    imię i nazwisko;

c.    numer telefonu.

d.    ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość;

e.    numer NIP;

f.    firma;

g.    jeżeli użytkownik zdecyduje się na założenie konta w Sklepie internetowym edugaleria.pl – Administrator będzie także zbierał informację o historii zamówień złożonych przez Użytkownika.

5.    Polanglo przetwarza dane osobowe osób niebędących zarejestrowanymi użytkownikami (nieposiadających profilu w Sklepie internetowym edugaleria.pl tj. adres IP oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii):

a.    w celu świadczenia usług drogą elektroniczną: realizacji zakupów dokonanych bez rejestracji w Sklepie internetowym edugaleria.pl; rezerwacji produktów, kontaktu mailowego – konieczność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b.    w celach analitycznych i statystycznych – prowadzenie analizy aktywności Użytkowników, ich preferencji w celu poprawy świadczonych usług – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c.    w celu obsługi reklamacji - konieczność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

d.    w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e.    w celu przesyłania treści marketingowych oraz poprzez wysyłkę newslettera na podstawie wyrażonej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

f.    aktywność Użytkownika w Sklepie internetowym, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6.    Dane osobowe osób, które dokonały rejestracji w Sklepie internetowym edugaleria.pl (podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne):

a.    w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Sklepie internetowym edugaleria.pl - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

b.    w celach kontaktowych oraz przedstawienia oferty na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Polanglo (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przejawiającego się w udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie;

c.    w celach analitycznych i statystycznych – prowadzenie analizy aktywności Użytkowników, sposobu korzystania z konta, ich preferencji w celu poprawy świadczonych usług – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d.    w celu obsługi reklamacji - konieczność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

e.    w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f.    w celu przesyłania treści marketingowych oraz poprzez wysyłkę newslettera na podstawie wyrażonej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

7.    Umieszczanie przez Użytkownika jakichkolwiek danych osobowych innych osób (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail itp.) jest możliwe pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

II.    Przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania treści marketingowych oraz newslettera

1.    W przypadku wyrażenia zgody marketingowej na udostępniony adres e-mail będą przesyłane informacje o charakterze marketingowym w tym newsletter Sklepu internetowego edugaleria.pl.

2.    Newsletter może zawierać informacje o charakterze informacji handlowych, a także informacje o najnowszych artykułach oraz aktualnościach serwisu Sklepu internetowego edugaleria.pl

3.    Podanie danych osobowych w celu przesyłania treści marketingowych na podany adres e-mail jest dobrowolne, jednak niepodanie ich uniemożliwi przesyłanie treści marketingowych.

4.    Przekazane dane w celu przesyłania treści marketingowych będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji celu w jakim zostały zebrane dane.

5.    Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez kliknięcie w służący do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych link („Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości”) znajdujący się w stopce każdej wiadomości e-mail.

6.    Polanglo uznaje skorzystanie z tego przycisku za wycofanie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

III.      Przetwarzanie danych osobowych w celach kontaktowych

1.    Podanie danych w celach kontaktowych oraz przedstawienia oferty jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przesłanie odpowiedzi na zadane pytanie.

2.    Przekazane dane będą przetwarzane przez okres roku od zadania pytania.

IV.    Przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie korzystania ze Sklepu internetowego edugaleria.pl

1.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO, w szczególności do:

a.    stworzenia Konta Użytkownika;

b.    realizacji zamówień składanych w Sklepie internetowym, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta osoby korzystającej ze Sklepu internetowego;

c.    innych usług, o których mowa w Regulaminie korzystania ze Sklepu internetowego edugaleria.pl.

2.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale koniecznie do realizacji usług przez Sklep internetowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3.    Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu do swoich danych i ich poprawiania po zalogowaniu do Sklepu Internetowego w zakładkach Moje dane i Moje adresy.

4.    Realizacja innych uprawnień może nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym celu należy wysłać wiadomość na adres: iod@polanglo.pl.

5.    Przekazane dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów, a także uprawnień, o których mowa w art. 19 ust. 2ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

V.    Okres przetwarzania danych osobowych

1.    Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

2.    Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

VI.    Odbiorcy danych

1.    W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia). W przypadku reklamacji dane Użytkownika mogą zostać przekazane dystrybutorowi produktu, producentowi lub gwarantowi, w zależności od konkretnego towaru objętego uprawnieniami.

2.    W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

3.    Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

VII.    Prawa osób, których dane dotyczą, związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

1.    Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a.    prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

b.    prawo uzyskania kopii danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

c.    prawo żądania sprostowania danych osobowych – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeżeli są niekompletne lub uległy zmianie;

d.    prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia  danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania celu, dla którego zostały zebrane;

e.    prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustanie przyczyna ograniczenia przetwarzania danych;

f.    prawo do przenoszenia danych - na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

g.    prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingowych i związanych z badaniem satysfakcji – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, związanych z badaniem satysfakcji (np. wysyłania na adres e-mail komunikacji z prośbą o wystawienie opinii (recenzji), wypełnienie ankiety), bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

h.    prawo do sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

i.    prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych - jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

j.    prawo do skargi - osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

2.    Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

a.    w formie pisemnej na adres Polanglo Sp. z o.o., 02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 20

b.    drogą mailową bok@edugaleria.pl lub iod@polanglo.pl

3.    Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

4.    Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

5.    Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

 VIII.     Zabezpieczenia

1.    Polanglo wdrożyło odpowiednie, zgodne z wymogami prawa środki techniczne organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

2.    Szczególności, za pomocą szyfrowania, Polanglo zapewnia zabezpieczenie integralności i poufności danych osobowych przekazywanych przez Internet. Wszelkie dane osobowe udostępniane firmie zostają zaszyfrowane w trakcie przesyłania w celu uniemożliwienia nieprawidłowego ich wykorzystania przez osoby trzecie.

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

IX.     Dodatkowe informacje

1.    W razie pytań lub wątpliwości ws. sposobów i zasad przetwarzania, a także chęci wycofania zgody, sprostowania bądź uaktualnienia danych i innych realizacji swoich praw prosimy o kontakt na skrzynkę mailową: iod@polanglo.pl.

2.    Z uwagi naznaczenie ochrony prywatności dzieci, w naszym Sklepie internetowym nie są gromadzone, przetwarzane ani wykorzystywane żadne informacje związane zasobami, o których wiadomo, że nie ukończyły 16 lat bez uprzedniej, możliwej do zweryfikowania zgody opiekuna takiej osoby.

§ 3.
Polityka Cookies

I. Definicje:

1.    Administrator - Polanglo.

2.    Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Sklepu internetowego. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.    Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego.

4.    Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego.

5.    Sklep internetowy - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi  sklep internetowy działający w domenie edugaleria.pl.

6.    Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Sklepu internetowego.

7.    Użytkownik oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

8.    Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Sklep internetowy indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

9.    Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a.    Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b.    Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

10.    Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. Jeśli Użytkownik nie wyłączył dostępu plików Cookies, oznacza to, że dokonał działania wyraźnie potwierdzające wyrażenie zgody na działanie plików Cookies. Użytkownik może wyłączyć umieszczanie i przechowywanie plików Cookies z poziomu używanej przez siebie przeglądarki internetowej. Sposób wyłączenia plików Cookies zależy od stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

II. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies:

1.    Dane Użytkownika mogą być także zbierane przez pliki Cookies.

2.    Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Sklepu internetowego, a w szczególności do dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Sklepu internetowego.

3.    Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla  pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Sklepu internetowego. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

4.    Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator Cookies zewnętrznego: Google Inc z  siedzibą w USA).  

III. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1.    Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).  Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików Cookies:

Przeglądarka Internet Explorer
Przeglądarka Mozilla FireFox
Przeglądarka Chrome
Przeglądarka Safari
Przeglądarka Opera

2.    Nawigacja po serwisie w przypadku braku zmiany ustawień przeglądarki w zakresie wykorzystywania plików Cookies uznawana będzie przez Polanglo jako działanie wyraźnie potwierdzające wyrażenie zgody Użytkownika na korzystanie z plików Cookies w celach opisanych w niniejszej polityce.

3.    Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

4.    Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności  dostępne na stronie internetowej Sklepu internetowego.